"Woman Waiting for the Moon to Rise" de Shoen Uemura - applauss.com

«Woman Waiting for the Moon to Rise» de Shoen Uemura